Unesco

Ieškomas kūrybingas, su Vilniaus miesto literatūros lauku (veiklomis, renginiais, veikiančiais subjektais) gerai susipažinęs, projektų valdymo įgūdžių turintis, iniciatyvus, strategiškai mąstantis vadovas, kuriam siūlomas išskirtinis darbas literatūros srityje ir vadovavimas vienai naujausių Vilniaus miesto įstaigų (įstaigai naujai paskirtos patalpos Vilniaus miesto senamiestyje, besikuriantis įstaigos kolektyvas).

Pareigybė:

Direktorius

Darbo aprašymas:

Viešosios įstaigos „Vilnius UNESCO literatūros miestas“ pagrindinė paskirtis — literatūros puoselėjimas, reprezentatyvus Vilniaus, kaip literatūros miesto, atstovavimas UNESCO kūrybinių miestų tinkle. Šios įstaigos tikslai:

 • tinkamai atstovauti Vilniui, kaip literatūros miestui, UNESCO kūrybinių miestų tinkle bei vykdyti su tinklo naryste susijusius įsipareigojimus;
 • didinti Vilniaus miesto literatūros srities veiklų, literatų kūrybos žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 • stiprinti ir telkti Vilniaus miesto literatūros bendruomenę;
 • skatinti Vilniaus miesto literatūros srities tradicijų plėtotę ir inovacijas;
 • prisidėti prie Lietuvai ir UNESCO reikšmingų literatūros srities sukakčių, tarptautinių dienų minėjimo;
 • skatinti daugiataučio literatūrinio Vilniaus paveldo sklaidą, prisidėti prie daugiakalbės literatūros iniciatyvų puoselėjimo;
 • prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, skatinti įvairių amžiaus ir socialinių grupių įtrauktį į literatūros srities veiklas;
 • prisidėti prie Lietuvos ir kitų šalių literatų mobilumo iniciatyvų bei skatinti rezidencijų programos plėtotę Vilniuje;
 • skatinti Vilniaus literatūros srities profesionalų, ypač jaunų kūrėjų kūrybą bei vaikų ir jaunimo literatūrinį ugdymą.

Įstaiga kartu su direktoriumi turi:

 • dalyvauti UNESCO kūrybinių miestų tinklo renginiuose ir kitų tinklo narių organizuojamose veiklose, pagal poreikį ir galimybes inicijuoti ir rengti tinklo narių susitikimus Vilniuje, rengti ilgalaikius veiklos planus ir ataskaitas;
 • skatinti ir įgyvendinti literatūros sritį turtinančias iniciatyvas, rengti edukacinius, tarpsritinius, tvarius projektus ir programas įvairiose erdvėse ir platformose;
 • formuoti ilgalaikį Vilniaus miesto literatūros srities raidos planą, bendradarbiaujant su kultūros, švietimo, mokslo, turizmo ir kt. įstaigomis;
 • įsitraukti į pasauliniu mastu minimų su knyga, autorių teisėmis, literatūra susijusių švenčių renginius, juos inicijuoti, skatinti ir (ar) įgyvendinti Vilniaus mieste;
 • rengti projektus ir skatinti iniciatyvas, skirtas įvairiakalbei Vilniaus literatūrai pažinti, įtraukiant vilniečius ir miesto svečius;
 • skatinti kūrybinius gebėjimus ir kompetencijas stiprinančias iniciatyvas, skirtas įvairioms socialinėms ir kultūrinėms grupėms: žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir jaunimui, tautinėms mažumoms ir kt.;
 • skatinti bendradarbiavimo projektus, pagal galimybes palaikyti rezidencijų programas, įtraukiant rašytojus, leidėjus, vertėjus, knygų meno atstovus iš kitų UNESCO literatūros miestų, besivystančių šalių;
 • inicijuoti programas, skirtas jauniems profesionaliems kūrėjams, jų kompetencijoms stiprinti.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 2 metų projektų valdymo patirtį;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais, Įstaigos valdymo principais ir veiklos specifika;
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;
 • būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius, mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti problemų sprendimo metodus;
 • mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai turi pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba);
 • Pretendento anketą (pildoma atrankų portalo sistemoje);
 • Išsilavinimo dokumento kopiją;
 • Asmens dokumento kopiją;
 • Įstaigos veiklos gaires.

Dokumentai teikiami per atrankų portalą https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;863590.html

Siūlome:

 • Savivaldybės administracijos palaikymą įgyvendinant įstaigai iškeltus tikslus;
 • jau suformuotą, ilgametę patirtį turintį įstaigos kolektyvą;
 • galimybę tobulinti savo vadovavimo ir vadybines kompetencijas;
 • laisvę realizuojant savo idėjas tobulinant įstaigos vykdomą veiklą.

Adresas:

Vilnius

Atlyginimas (bruto):

2360 eur.

Skelbimo publikavimo data:

2023-03-01

Skelbimo galiojimo data:

2023-03-15

Kontaktinė informacija:

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis el. p. kristina.kalesnykiene@vilnius.lt